เรียนเชิญบุคลากรสาขาเคมีประยุกต์ ร่วมกิจกรรม 7ส.

สาขาเคมีประยุกต์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที และ นักศึกษา สาขาเคมีประยุกต์ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป